//////

WŚRÓD RAS

Czerwiec 19th, 2016 by admin

Możliwe, że ten typ czło­wieka jest pozostałością typu szeroko rozprzestrzenio­nego w dawnych okresach.Rasa mongoloidalna. Włosy są proste, czarne i bardzo gęste. Skóra jest żółtawa lub żółtawo- brązowa, oczy brązowe. Górna powieka wytwarza fałd nakątny, co nadaje oczom charakterystyczny, skośny wygląd. Nos jest płaski, a szerokość nozdrzy średnia. Stwierdza się znaczny rozwój kości policzko­wych, które wystają do przodu i w bok. Sie­kacze mają typowy łopatowaty kształt. Uwłosienie twarzy i ciała jest bardziej skąpe, niż u innych typów ludzkich.„Klasyczny” typ mongoloidalny występuje na Sy­berii, w Mongolii, w Tybecie i północnych Chinach. Eskimosów wyróżnia się zwykle jako odrębną pod- rasę. Japończyków, mieszkańców południowych Chin, Burmańczyków i innych mieszkańców Półwyspu Malajskiego i sąsiednich wysp wyłącza się jako typ malajsko-mongoloidałny. Podobnie za odrębny typ uważa się Indonezyjczyków.

Posted in Człowiek i przyroda | No Comments »

W OBRĘBIE RASY

Czerwiec 19th, 2016 by admin

W obrębie rasy białej wyróżnia się szereg podtypów: śródziemno­morski, Ainu (izolowana grupa północnej Japonii), celtycki, nordycki, alpejski, armenoidalny i inne.Rasy negroidalne. Rasy te składają się z wielu odmiennych i nie związanych ze sobą typów. Cechami charakterystycznymi są: czarne, wełniste, skręcone włosy. Kolor skóry od ciemnobrązowego do czarnego oraz ciemnobrązowe lub czarne oczy. Nos jest szeroki i płaski, uszy małe, a wargi grube . Mężczyźni mogą mieć skąpe uwłosienie brody i innych części ciała.Rasy negroidalne występują w Afryce, w Melanezji i w ograniczonych przestrzeniach tropikalnej Azji. Afrykańskie plemiona różnią się znacznie cechami fizycznymi: od wysokich, smukłych ludzi z okolic Górnego Nilu (gdzie przeciętny wzrost wynosi około 182-183 cm), do niskich i krępych Pigmejczyków z la­sów Konga (o przeciętnym wzroście 117 cm).

Posted in Człowiek i przyroda | No Comments »

ZDANIEM ANTROPOLOGÓW

Czerwiec 19th, 2016 by admin

Wielu antro­pologów zalicza amerykańskich Indian do typu mon- goloidalnego, lecz wydaje się, że rozdzielenie tych obu grup jest celowe. Typ australoidalny, ze względu na ciemną skórę, może być zaliczany do grupy negroidal- nej, lecz występujący u nich rodzaj i rozmieszczenie uwłosienia przypomina typ kaukazoidalny.Rasy kaukazoidalne. Ludzie typu kaukazoidalnego, Europejczycy lub po prostu „biali”, cha­rakteryzują się u włosieniem głowy falistym, czasami prostym lub kręconym, lecz nigdy wełnistym albo kędzierzawym jak u typów negroidalnych, ani tak gęstym jak u typów monogoloidalnych . Mężczyźni mają zwykle dobrze rozwinięte uwłosienie brody i innych części ciała. Kolor skóry waha się po­między lekko różowawym, a jasnobrązowym. Nos jest zwykle wąski i wydatny.

Posted in Człowiek i przyroda | No Comments »

RASY LUDZKIE

Czerwiec 19th, 2016 by admin

Prawdopodobnie w tym samym okresie czasu dostał się do Australii pozostał tam w prawie całkowitej izolacji.Można wyciągnąć wniosek, że Homo sapiens był rozprzestrzeniony na powierzchni kuli ziemskiej wy­starczająco długo do wytworzenia podgatunków, ale izolacja nie była dostateczna, aby powstały odrębne gatunki.Klasyfikacja ras ludzkich nie jest ostatecznie ustalona. Waha się ona pomiędzy prymitywnym po­działem na rasy „białe”, „czarne” i „żółte”, a bardzo skomplikowanymi podziałami, uwzględniającymi po kilkadziesiąt typów ludzkich C. S. Coon, S. M. Garn, B. Birdsell, w dokładnym przeglądzie właści­wości fizycznych człowieka wyróżniają 30 „ras”, jed­nak zaznaczają, że równie dobrze mogliby podzielić ludzi na 50 typów. Dla naszych ogólnych rozważań wystarczy podział na parę zasadniczych typów raso­wych: kaukazoidalny, negroidalny, mongoloidalny,amerykańskich Indian i australoidalny.

Posted in Człowiek i przyroda | No Comments »

POMIĘDZY TYPAMI

Czerwiec 19th, 2016 by admin

Jednak pomiędzy tymi ostatnimi typami krzyżówka wydaje się niemożliwa ze względu na duże różnice fizyczne. Ze wszystkich istniejących wówczas typów przeżył jedynie Homo sapiens. Wy­daje się, że najbardziej prawdopodobnym miejscem pojawienia się typu sapiens jest podzwrotnikowa Afryka.W czasie rozprzestrzeniania się typ sapiens naj­prawdopodobniej zwalczał inne typy. W Europie moż­na obserwować ślady tego procesu: człowiek z Cro-Magnon (niewątpliwy sapiens) wyeliminował czło­wieka neandertalskiego w wyniku walki i krzyżowa­nia się. Typ sapiens rozprzestrzeniał się szeroko(w pojęciach geologicznych) gwałtownie. Przed około 35 000 lat najprawdopodobniej przez cieśninę Behringa osiągnął Amerykę Północną i w ciągu następnych paru tysięcy lat opanował oba kontynenty amerykań­skie od Alaski do Ziemi Ognistej.

Posted in Człowiek i przyroda | No Comments »

WSPÓŁCZESNE SPOSOBY

Czerwiec 19th, 2016 by admin

Współczesne sposoby porozumiewania się są łączni­kiem pomiędzy wszystkimi populacjami ludzkimi. W chwili obecnej niemożliwa jest izolacja tak ścisła, że mogłaby doprowadzić do wytworzenia nowych ga­tunków. Obserwuje się również skłonność do zmniej­szania różnic rasowych. Możliwe, że z biegiem czasu zanikną całkowicie różnice geograficzne w wyglądzie ludzi.W przebiegu historii rodzaju ludzkiego można wy­różnić dwie tendencje rozwojowe: do tworzenia jednolitych grup i przeciwną — pragnienie i zdolność do zmiany miejsca zamieszkania. W okresie wczesnego i środkowego plejstocenu w zwrotnikowych i pod­zwrotnikowych okolicach Starego Świata żyło kilka typów prekursorów człowieka. Można jedynie zga­dywać czy byłyby to odmienne gatunki, ponieważ nie wiadomo czy pitekantrop mógł mieć potomstwo z si- nantropem lub czy sinantrop mógł mieć potomstwo z australopitekiem.

Posted in Człowiek i przyroda | No Comments »

« Previous Entries

 
© 2012 Herbalife Zdrowie Powered by Wordpress - Medicine blog